Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Ylämaan Pyrkijät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran toiminta-alueena on entisen Ylämaan kunnan alue. Seuran perustamisvuosi on 1923 ja seuran kieli on suomi.


2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla lasten liikunnallista harrastustoimintaa, kunto- ja terveysliikuntatoimintaa, kilpaurheilua, ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, koulutustoimintaa; vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan; harjoittamalla julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; omistaa toimintaansa varten tarpeel­isia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen erilaista talkoo- ja tapahtumatoimintaa; harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä 

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää seuran syyskokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. Jos muiden järjestöjen ja seuran säännöt ovat keskenään ristiriidassa, tällöin sitoudutaan seuran sääntöihin.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 15 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 15-vuotiaan henkilön. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta 

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.

8 § Jäsenen velvollisuudet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä; niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä, elleivät ne ole ristiriidassa seuran sääntöjen kanssa; urheilun eettisiä periaatteita; kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä; kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä.

9 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.


10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokousten paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hallituksen päätöksellä seuran kokouksiin voi osallistua myös etäyhteyksin.

11 § Kevät- ja syyskokous


Kevätkokouksen asiat

Avataan kokous

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätetään kokousSyyskokouksen asiat

Avataan kokous

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat

Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätetään kokous


Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


13 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokousten puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti, sähköpostitse tai seuraavassa kokouksessa.


14 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 

Jokaisella kokoukseen mennessä kyseisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.


Hallituksen tehtävänä on erityisesti

-Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

-Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

-Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

-Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous

-Vastata seuran taloudesta

-Pitää jäsenluetteloa

-Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus

-Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

-Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

-Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

-Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

-Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

-Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

-Luovuttaa tilit tilin- tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta

16§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


18 § Jaostot ja joukkueet 

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien seuran nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti seuran varoja. Hallitus ja varoja kerännyt jaosto tai joukkue voivat sopia erikseen näiden varojen käytöstä.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


20 § Seuran purkaminen

Seuran purkaminen tulee käsitellä kahdessa seuran kokouksessa. Kummassakin kokouksessa seuran purkamisen tulee saada vähintään kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneiden kokousten päätösten mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokousten valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.